Деца до 18 г. от общините във Видинско могат да кандидатстват за Съвета на децата

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Той включва представители от всяка административна област.

Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

Община Видин отправи покана за представяне на кандидатури в следните направления: членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури.

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления. Документите на кандидатите се подават в Община Видин в срок до 10 май 2017 г. Подробна информация за процедурата е публикувана на интернет страницата на Община Видин.

Процедурата е утвърдена от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Според нея кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на подадените от всички общини кандидатури на областно ниво и ги предлага на национално ниво.