И второто страшилище от Истанбулската конвенция е тук от 15 г. - обучението срещу стереотипите за ролята на жената и мъжа

И второто страшилище, което противниците на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие*  използват като довод тя да не се приема, е част от българското законодателство от 15 г. Става въпрос за текста в Конвенцията, препоръчващ включването в учебните програми на материал за равнопоставеност между мъжете и жените и нестереотипните роли на пола. 

България е направила това и без конвенции още през 2003 г., когато е приет Закона за защита от дискриминация

Ето какво се казва в него:

Чл. 35. (1) Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и съставителите на учебници и учебни помагала са длъжни да предоставят информация и да прилагат методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот.

(2) Детските градини, училищата и висшите училища включват в своите образователни програми и планове обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете.

(3) Алинея 1 се прилага и за преодоляване на отрицателните стереотипи към лицата, принадлежащи към расови, етнически и религиозни групи, както и по отношение на лицата с увреждания.

Законът е променян двайсетина пъти и никой не е поставял под съмнение този текст.

Както "Фактограф" писа, от април 2016 г. в българското законодателство е въведен и терминът социалната роля на пола - което беше първото страшилище.

Възниква въпросът дали председателката на БСП и националистите, които са свръхактивни в борбата срещу конвенцията, няма да внесат законопроекти за изменения на Закона за защита от дискриминация и на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, за да премахнат тези "големи заплахи"? 

Популизмът го изисква.

*известна като Истанбулската конвенция