Издирване на археологически обекти по трасето на скоростния път възлага АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за издирване на археологически обекти по трасето път I-1 /E-79/ в участъка Видин - Монтана - Враца. За извършването на теренни археологически проучвания преди да стартира изграждането на бъдещата магистрала са предвидени 80 000 лв. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която финансира подготовката на проекта, каквито са и този вид археологически проучвания.

Обществената поръчка е в две обособени позиции:

Обособена позиция №1 – за издирване на археологически обекти по трасето на участъците „Видин – Димово“, „Димово – Бела – Ружинци“ и „Ружинци – Монтана“, със срок за изпълнение 82 дни, от които: 

  • Срок за издирване на археологически обекти по трасето на  участъци „Видин – Димово“, „Димово - Бела – Ружинци“, „Ружинци – Монтана“ – 52 (петдесет и два) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за начало на теренното издирване на археологически обекти;
  • Срок за представяне на доклад за извършените теренни археологически издирвания – 30 (тридесет) календарни дни, след приключване на дейностите за обособената позиция.

Обособена позиция №2 – за издирване на археологически обекти по трасето на участъка „Монтана – Враца“, със срок за изпълнение 44 дни, от които:

  • Срок за издирване на археологически обекти по трасето на  участък „Монтана – Враца” – 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за начало на теренното издирване на археологически обекти;
  • Срок за представяне на доклад за извършените теренни археологически издирвания – 30 (тридесет) календарни дни, след приключване на дейностите за обособената позиция.

Издирването на археологически обекти е начален етап от археологическото проучване, в който чрез недеструктивни методи се разпознават археологическите ценности. В процеса на осъществяване на издирването задължително се документират всички археологически обекти, структури и следи от минала човешка дейност независимо от техния вид и хронология.

Едни от основните задачи на издирването са установяване наличието на археологически обекти в даден район; определяне на местоположението в административно-териториално отношение на археологическите обекти и точната им локализация.

Предварителните археологически проучвания трябва да установят дали няма да бъдат засегнати или нарушени нерегистрирани археологически обекти. Целта е се документират всички археологически обекти, структури и следи независимо от техния вид и хронология, като се определи тяхното местоположение в административно-териториално отношение и се локализират прецизно с помощта на GPS или други подходящи технически средства.

В случай, че бъдат локализирани археологически обекти, следва да бъдат определени мерки за тяхното опазване, както следва:

– необходимост от провеждане на разкопки, като се определи степента на проучване или

– наблюдение по време на строително-монтажните дейности.

Максималната стойност за археологическото обследване е общо 80 хил.лв.