Кметовете на малки населени места с радикални искания

„Създаването на Националното сдружение на кметовете на кметства и на кметските наместници е акт на осъзната отговорност и на осъзнати правомощия, които вие имате по Закона за местното самоуправление и местната администрация. Целите, които ви обединяват, са свързани с укрепване на местната власт и това ще е полезно за хората, за общините, за централната власт”. Това каза Михаил Миков на среща на председателя на сдружението Румен Стоянов с кметове на населени места от Видинска област. Миков участва във форума по покана на Стоянов, който е кмет на Калофер.

Народният представител подкрепи кметовете и ги посъветва да обединят исканията си в няколко безспорни неполитически теми, които да се зададат за решаване от следващото Народно събрание.

Румен Стоянов представи трите основни въпроса, които трябва да бъдат разрешени и които се поставят от членовете на сдружението.

Първият е всяко населено място да има собствен делегиран бюджет.

Вторият е да се върне възможността за пряк избор на кметове в населени места с над 100 жители.

Третото искане е да бъде въведен статутът на Кметския съвет, който да функционира към Общинските съвети и в който да се обсъждат всички предложения и думата на кметовете да се чува, когато те бъдат обсъждани от общинските съветници.

„Вие трябва да получите много голяма подкрепа, защото имате законови правомощия в чл.46 от ЗМСМА, включително и по чл.70 от Закона за МВР да задържате. Но големият въпрос е как общините и изпълнителната власт осигуряват възможността да упражнявате тези права”, отбеляза Миков. Той се ангажира, че ще проведе разговори с народни представител, с кметове на общини, с председателя на Националното сдружение на общините, за да получи по-широка подкрепа младото сдружение на кметовете на кметства.


Видинският кмет Огнян Ценков приветства участниците в срещата и изрази мнение, че тя ще има полза по отношение на обмяната на опит и добри практики. 

Огнян Ценков направи коментар по отношение идеята за делегираните бюджети, като посочи, че такива са въведени в учебните и детски заведения с цел по-строга финансова дисциплина. „Делегиран бюджет, или второстепенен разпределител с бюджет в нашата община е гр. Дунавци, който е в рамките на около 120 000 лв., без капиталовите разходи“ – даде пример той с най-голямото населено място след общинския център. Ценков обясни, че наличието на второстепенен разпоредител, който да има отделен бюджет, предполага допълнителни служители. А в една община като Видин, която не е в добро финансово състояние, това е трудно да се реализира.

Във връзка с поставен въпрос за възможността кметствата да кандидатстват за европейски средства, кметът на общината обясни: „Общините, които са с над 10 000 жители могат да бъдат потенциални бенефициенти по програмата за развитие на селските райони. Община Видин е 75 000 жители и ние разработваме концепция за изграждане на местна инициативна група „Ново село-Видин селска част“. И населените места от нашата община – 33, могат да участват с подготовка на проекти по Оперативна програма „Развитие на селските райони“. Той допълни, че общината успешно съдейства на кметовете на кметства да участват с проекти по Програмата за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), че се прави всичко възможно да се улесни тяхната комуникация с общинската администрация и редовно се провеждат ежемесечни срещи, на които подробно се разискват възникналите проблеми. „Категорично искам да заявя, че като кмет на община по никакъв начин не съм оставял в неравнопоставено положение някои от кметовете и кметските наместници. Работим заедно и изпълняваме задълженията си“ – заяви Ценков.

От Сдружението благодариха на Огнян Ценков, като подчертаха, че той е единственият общински кмет досега, отзовал се на поканата за участие в работните срещи.