Община Белоградчик изпревари Видин по прозрачност

Общинската администрация във Видин е на 376-то място по прозрачност от 565 институции

Институциите в област Видин все още са далеч от стандартите за активна прозрачност. Това показва анализът на Програма Достъп до Информация (ПДИ), която представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2016 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. 

В периода 10 март – 23 април 2016 година Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.

В рамките на проучването бяха подадени 565 електронни заявления с искане за предоставяне на копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в съответната институция.

Резултатите на институциите в област Видин: С най-предно място в рейтинговата класация- 135-о от общо 565 институции в цялата страна, е Областна дирекция „Земеделие“. Общинските администрации във Видинско, които са и най-търсени за информация от гражданите, са далеч назад в таблицата. С най-добри показатели е Община Белоградчик- 309-о място с 57 точки от максималния резултат - 158.5 т. Община Видин заема незавидното 376 място с 52 точки. Най-зле от местните власти в региона относно достъпа до обществена информация е Община Ружинци- 542-ро място. Сред опашкарите са още Регионален инспекторат по образованието Видин (530 място) и Областна дирекция на МВР Видин (476 място). Областната администрация е в първата половина на класацията – 260 място с 61.6 точки.

Община Видин е една от четирите големи общини в страната, които не са отговорили на подаденото заявление за достъп до обществена информация от екипа на ПДИ. От организацията отчитат още, че на интернет страницата на видинската общинска администрация не са публикувани вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги, текстовете на нормативните актове, издадени  от Общината, списък за поддържаните от институцията регистри и бази данни, каквито се изискват според нормативната база. Прави впечатление, че на сайта на Община Видин въобще не е обособена задължителната, според Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), секция „Достъп до информация“, а в нея трябва да има информация за звеното, което отговаря за приемането на заявленията, разяснителна информация за упражняването на правото на информация, реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор, вътрешните правила относно достъпа до информация, годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ, реда за достъп до публичните регистри, които поддържа Общината и пр. Липсват и голяма част от документите, които са с обществена значимост, като проектобюджети, отчет за изпълнение на бюджета, договори за обществени поръчки, плащания по тях, Подробен устройствен план, плащания по СЕБРА и др. Подобна е картината и в останалите видински институции.

От общините в област Видин на подаденото от ПДИ заявление за достъп до обществена информация не са отговорили още Бойница, Брегово, Грамада, Макреш и Чупрене.

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2010 насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Резултатите показват, че все по-ясно изпъква необходимостта от създаването на орган, който централизирано да контролира изпълнението на ЗДОИ, както и че администрациите трябва да осигурят екипи в своите структури, които да отговарят за предоставянето на обществена информация.

Фокусът на проучването през 2016 г. са измененията в ЗДОИ от декември 2015 и новите задължения за активно публикуване на информация в Интернет, които те въвеждат. С промените, които са в сила от 12 януари тази година, се ограничават възможностите за отказ, разширява се кръгът от задължени институции, както и информацията, която те са задължени да публикуват активно.

През 2011 г. тогавашният кмет на Видин Румен Видов, ГЕРБ, получи антинаградата на ПДИ за институция, която не изпълнява задълженията си и нарушава правата на гражданите.