Общинските съветници във Видин намаляват от 37 на 33

Броят на мандатите за общински съветници се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в зависимост от броя на населението на общината към 16 юли 2019 г. (датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове). Населението на общината се определя въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации в съответната община и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й. Броят на населението се установява със справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ. Видно от справка на ГРАО към 16 юли 2019 г. в община Видин са регистрирани 71 669 лица по постоянен адрес.

Във връзка с това Общинска избирателна комисия - Видин определи 33 мандати за общински съветници в община Видин при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г

До сега общинските съветници във Видин бяха 37.