Разкриват 74 работни места по програма за заетост

Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин одобри Регионалната програма за заетост и обучение на област Видин за 2017 г. на редовно заседание, председателствано от Областния управител Огнян Асенов.

Програмата е разработена от временна комисия, назначена със заповед на областния управител, въз основа на приета от Комисията по заетост Методика за оценка и подбор на постъпилите предложения от областната и общинските администрации на територията на област Видин.

Основната цел на Регионалната програма за заетост и обучение, е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработните, което ще спомогне за намаляване на безработицата и преодоляване на негативните тенденции на пазара на труда.

Целевите групи, към които е насочена програмата са:

  • безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети;
  • безработни лица над 50-годишна възраст ;
  • безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование (включително от ромски произход);
  • продължително безработни лица;
  • хора с увреждания;
  • лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Общата стойност на програмата е 260 324 лева, от който 257 634 лева са средства от държавния бюджет и 2 690 лева собствен принос на общинските администрации.

Ще бъдат разкрити 74 работни места, от които 70 на пълен работен ден и 4 работни места на четири часов работен ден, за период от 6 месеца (от 15.05.2017-15.11.2017 год.). Работните места са разпределени в 22 населени места в областта, съобразно предложенията на областната и общинските администрации.

Одобрената Регионална програма ще бъде изпратена за утвърждаване в Министерство на труда и социалната политика.