Спортните клубове във Видин получават 300 000 лв.

Кметът на Община Видин Огнян Ценков съобщи за намерението си пред медиите след приключване на редовното заседание на Общинския съвет. Това бе във връзка с предложение за отпускане на субсидия на Сдружение „Активно общество” в размер на 500 лв., с които да се подпомогне осъществяването на дейности по проект „Младежки информационно-консултантски център”.

Молбата от страна на Сдружението е получена в Община Видин на 20.02.2017 г. Ценков каза, че с решение № 2, взето с протокол № 1 от 01.02.2017 г., Общински съвет - Видин е приел бюджета на общината за 2017 г. и по време на подготовката му не е получена предварително информация от Сдружение „Активно общество” за необходими финансови средства и следователно не е възможно тяхното отпускане. Затова той заяви, че поема ангажимент да дари през месец март тази година лични средства в размера на исканата сума. В началото на своето управление Огнян Ценков поде благотворителната инициатива, като всеки месец отделя средства от възнаграждението си за подпомагане на различни каузи, свързани с децата и младежта.

Видинският кмет коментира и предложението за откриване на процедура по конституирането и избирането на „обществен посредник”, което влиза втори път за обсъждане и отново не бе прието от общинските съветници. Според неговото мнение създаването на такъв тип институция е в полза на гражданите, на общинската администрация и би спомогнала за изграждането на по-ефективен диалог с хората.

Друг важен въпрос е постигнатото съгласие относно разпределението на средствата, заложени в Бюджет 2017 за подпомагане дейността на спортните клубове като допълнителен финансов стимул за развитие на спорта в общината. Както миналата година, кметът Огнян Ценков организира една предварителна среща с представители на спортните клубове, които имаха възможност да изкажат своите мнения и да направят предложения във връзка с критериите за оценка и условията за разпределение на общинската субсидия. Видинският кмет припомни, че тази година е предвидено завишение на средствата с 30 000 лв., с което общата субсидия възлиза на 300 000 лв. и подчерта, че общината подпомага и предоставя безвъзмездно на клубовете помещения, които са публична общинска собственост, за осъществяване на спортните им дейности.

Приет беше и планът за изпълнение на Стратегия за прозрачно управление на Община Видин. Огнян Ценков коментира, че изследването на Местната система за почтеност, което показва по-високи резултати за нашата община за 2016, в сравнение с 2015 година, е стимул за все по-ползотворен диалог между местните общности, който ще допринесе за по-прозрачно, отчетно и отговорно местно самоуправление и повишаване доверието в работата на кметската институция.